برچسب: کمیسیون اروپایی

تجارت الکترونیکی چیست؟

تجارت الکترونیکی چیست؟

تجارت الکترونیکی چیست؟ برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ا رائه شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده ترین شکل، میتوان آن را به صورت « انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی »تعریف نمود کمیسیون اروپایی در سال 1997 آن را به شکل زیر [...]