نوامبر 30 2017 ۱Comment
مدیریت لجستیک بندری لجستیک دریایی

مدیریت لجستیک بندری لجستیک دریایی

مدیریت لجستیک بندری لجستیک دریایی

سایت لجستیک بندری

مدیریت لجستیک بندری لجستیک دریایی :بندر پایگاهی است ارتباطی میان حمل و نقل دریایی و زمینی، که کار اصلی آن تضمین

تداوم کافی جریان کالا و مسافر تا حد قابل انعطاف در زنجیره حمل و نقل می باشد.

افزایش چشمگیر وفاداری مشتری در یک دوره کوتاه مدت و همچنین تقاضــای جدیــد

در یک دوره میان مدت و بلنــد مدت محصول مناطق فعالیت لجستیکی بندر و به طور کل

ارائه خدمات لجستیکی پیشرفته به منظور حمل و نقل دریایی کالاست.

امروزه اغلب بنادر ملزم به ساخت سایت لجستیک بندری خود در یک  در شرایط ً محیط رقابتی

هســتند لذا ملزم به ارائه تسهیلاتی که خصوصا عملی جهت مشارکت متصدیان لجستیکی ارائه شده اند، می شوند.

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - مدیریت لجستیک بندری لجستیک دریایی

نقش لجستیک دریایی

نزدیک به ســه دهه اســت که بحث مدیریت زنجیره تأمین مطرح گردیده است و براساس آمار و ارقام موجود،

کشورها و سازمانهایی که این دانش را به کار گرفته اند پیشــرفت های چشمگیری در حوزه های مربوطه داشــته

و سود سرشــار و صرفه جویی های کلان مالی از بابت به کارگیری این نگرش نصیبشــان شــده است.

کما اینکه مردم نیز به عنوان مشــتریان از این بابت منتفع شــده اند.

امروزه لجستیک نقشی مهم در ایجاد توسعه پایدار دارد

سرمایه گذاری در بخش دریایی و بندری نیز جزو فعالیت های سودآور اقتصادی است و در این بخش بازگشت

سرمایه حتی ظرف دو تا سه سال صورت می گیرد، حجم کالاهای وارداتی و صادراتی کشور رو به رشد است

و مردم از این طریق سود قابل توجهی بدست می آوردند.

در میان کشورهای با درآمد سرانه هم سطح، آن کشورهایی که عملکرد لجستیکی بهتری داشته اند، شاهد

یک درصد رشد بیشتر در تولید ناخالص داخلی و دو درصد رشد بیشتر در تجارت بوده اند. عواملی همچون:

  • همبستگی و وابستگی اقتصاد کشورها به یکدیگر در عرصه جهانی شدن
  • رشد حمل و نقل های بین المللی و رشد تجارت
  • حمل و نقل بیش از ۹۰ درصد کالاها از راه آب و دریا در عرصه بین الملل

نقش لجستیک دریایی در تجارت را به خوبی بیان می نماید.

 

فاکتورهای اقتصادی لجستیک دریایی

  • هزینه حمل
  • زمان جابجایی
  • قابلیت اطمینان
  • تناوب حمل

در خصــوص هزینه حمــل دریایی باید اذعان کرد که نرخ حمل و نقل دریایی با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود

و عرضه و تقاضای بار نیز به عوامل سیاســی، شرایط اقتصادی و محیطی وابسته است بنابر این نرخ حمل دریایی

معمولا متغیر و تابع شرایط است.

ضعف و کمبود در زیر ســاخت های حمل و نقل به خصوص دریایی به عنوان مهم ترین دلیل عمده فاصله تجاری

بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه مطرح می باشد.

 

ادامه مطلب …

مطلب قبلی …

تجارت الکترونیک چابک به کام

1 comment

دیدگاه خود را وارد کنید