نوامبر 30 2017 ۰comment
حمل و نقل دریایی لجستیک دریایی چیست

حمل و نقل دریایی لجستیک دریایی چیست

لجستیک دریایی چیست ؟

حمل و نقل دریایی لجستیک دریایی چیست : امروزه لجســتیک دریایی اهمیتی بیش از پیش پیدا کرده است چرا که معیارهایی چون تحویل به موقــع،

تحویل با کمترین هزینه و قابلیت اطمینان در تحویل کالا به مشــتری اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.

حمل و نقل دریایی یکی از پر اهمیت ترین روش های حمل مورد استفاده در ســطح جهان بوده و نقش

عمده ای در گســترش تجارت جهانی داشــته است.

پیشرفت های اخیر در صنعت کشتی سازی، کاربرد تجهیزات پیشرفته لجستیکی در بنادر، بهره گیری از

مزایایی چون حمل در حجم های بســیار بالا، گســتره جغرافیایی عملکــرد آن و همچنین استفاده از

کانتینرها برای سهولت حمل و نگهداری کالاها، کاربرد حمل و نقل دریایی را به شــدت در عملیات

حمل بین قاره ای و بین کشــوری مورد توجه قرار داده است.

طبق تعریف سازمان تجارت جهانی ( WTO ) لجستیک آن بخش از فرآیند مدیریت زنجیره تأمین را شامل

می شود که برنامه ریزی، بکارگیری و کنترل موثر و کارای جریان و ذخیره کالاها، خدمات و اطلاعات مرتبط

با آن را در طی مراحل تولید، توزیع و ارسال از تأمین کنندگان ابتدایی تا مشتریان نهایی محصولات بر عهده دارد.

چنانچه این لجستیک از طریق آب و دریا انجام شود بدان لجستیک دریایی اطلاق می شود.

لجستیک دریایی شامل دو بخش عمده است:

  • حمل و نقل دریای
  • مدیریت بنادر

که بر آن اســاس، خطوط کشــتیرانی جابجایی و حمل و نقل بار را به صــورت کانتینری یا فلــه (مایع، جامد و گاز)

بر طبق خط، مشــی ها و سیاست های مدیریت بنادر تجاری انجام می دهند.

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - حمل و نقل دریایی لجستیک دریایی چیست

اهمیت لجستیک دریایی

حمل و نقل دریایی لجستیک دریایی چیست

تجارت جهانی از طریق دریا ۹۶ درصد از کل فعالیت های تجاری را به خود اختصاص داده است

که همین اهمیت موضوع لجستیک دریایی را نمایانگر می ســازد.

از سوی دیگر، تجارت جهانی در قالب محموله های کانتینری همه ســاله با رشــد قابل توجهی مواجه می شود؛

به طوری که سرعت رشد آن بیش از سرعت رشد GDP پیش بینی می شود.

این مسئله نشــانگر جهانی شدن سریع زنجیره های عرضه و توزیع است.

اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه به طور فزاینده ای با تجارت جهانی مرتبط  ای در تجارت دریایی می شوند.

کشور ایران در این میان جایگاه بالقوه ویژ ه دارد.

بــه دلیــل وجود مرزهای آبی در شــمال و جنوب کشــور و امکان دسترســی به آبهای آزاد، حمل ونقل دریایی ایران

یک مزیت استراتژیک است که سهم بالای حمل ونقل دریایی از تجارت خارجی مؤید آن است.

 

لجستیک بندری

ادامه مطلب …

مطلب قبلی …

تجارت الکترونیک چابک به کام

دیدگاه خود را وارد کنید