سپتامبر 03 2017 ۰comment
تجارت الکترونیکی چیست؟

تجارت الکترونیکی چیست؟

تجارت الکترونیکی چیست؟

برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ا رائه شده است که اغلب آنها مبتنی بر تجارب
گذشته در استفاده از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده ترین شکل، میتوان آن را به
صورت « انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی »تعریف نمود کمیسیون اروپایی در
سال ۱۹۹۷ آن را به شکل زیر تعریف نموده است:
تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی دادهها، شامل متن، صدا و تصویر »
مبتنی میباشد. تجارت الکترونیکی فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و
خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام،
بارنامه الکترونیکی، طر ح های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی،
بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر میگیرد.

وزارت صنایع و تجارت بین المللی ژاپن گفته است:

تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکتها محدود میگردید در
حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی از اشخاص گمنام به عنوان مصرف
کنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه، محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به
سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمومی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی،
مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز در برگرفته است
از مجموعه تعاریف ارائه شده میتوان نتیجه گیری نمود که زمینه های کاربرد تجارت
الکترونیکی بسیار گسترد ه تر از مبادله کالا، خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تبیین
سیاستهای مورد نظر باید علاوه بر کاربردهای بالفعل به کاربردهای بالقوه آن نیز توجه داشت.

دیدگاه خود را وارد کنید