برچسب: منافع اقتصادی

منافع اقتصادی

منافع اقتصادی

منافع اقتصادی حاصل از کاربرد ecrm منافع اقتصادی :شرکتهایی که تمرکز خود را بر روی نیازها و خواسته های مشتریان خود معطوف می نمایند خود را در موقعیت بهتری برای دسیابی به موفقیت دراز مدت قرار خواهند داد . در بسیاری از موارد وجود مشتریان راضی،ورود به بازار را نسبت به رقبا آسانتر نموده و […]