برچسب: مدیریت در تولید

مدیریت در تولید

مدیریت در تولید

مدیریت در تولید ۱⃣ سرمایه گذاری بر وقت تان، چگونگی سرمایه گذاری شما بر اموال تان را نیز نشان می دهد. افراد باهوش و ثروتمند از ارزش زمان آگاهی دارند. آنها هر لحظه، دقیقه، ساعت، هفته، ماه و سال را برای سرمایه گذاری بیشتر غنیمت می دانند. شما هم باید همین کار را انجام دهید. […]