برچسب: عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان

رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان

رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان

رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان :اخلاق را مجموعه‌ای از صفات روحی و باطنی انسان تعریف کرده‌اند که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان ناشی می‌شود، بروز ظاهری پیدا می‌کند و بدین سبب گفته می‌شود که اخلاق را از راه آثارش می‌توان تعریف کرد. استمرار یک نوع […]