برچسب: رفتار سازمانی organizational behavior

رفتار سازمانی organizational behavior

رفتار سازمانی organizational behavior

رفتار سازمانی organizational behavior رفتار سازمانی organizational behavior :سوت زنی؛ انجام عملی قهرمانانه یا خیانت به سازمان!؟ با تمام شرایطی که گفته شد عمل سوت زنی فی النفسه یک نوع تصمیم گیری به انجام یا عدم انجام یک کار است . تمیز دادن این شرایط و سبک و سنگین کردن وضعیت های پیش روی فرد […]