برچسب: خطاهای شناختی در مذاکره

خطاهای شناختی در مذاکره

خطاهای شناختی در مذاکره

خطاهای شناختی در مذاکره   🔵 خطاهای شناختی در مذاکره 🔻ذهن خوانی mind reading فکر می کنید، بدون شواهد کافی می دانید که دیگران به چه چیزی فکر می کنند. مثل : ”جواب سلامم را نداد، پس حتما از دست من ناراحت است. 🔻پیش گویی furtune telling پیش بینی می کنید که حوادث آینده، بد […]