برچسب: حرکات ممنوعه هنگام مذاکره در سازمان و خارج از سازمان

حرکات ممنوعه هنگام مذاکره در سازمان و خارج از سازمان

حرکات ممنوعه هنگام مذاکره در سازمان و خارج از سازمان

حرکات ممنوعه هنگام مذاکره در سازمان و خارج از سازمان حرکات ممنوعه هنگام مذاکره در سازمان و خارج از سازمان ۱- نگاه کردن به هر جهت غیر از جهتی که مشتری حضور دارد؛ ۲- مشت کردن انگشتان؛ ۳- دست به سینه نشستن؛ ۴- انداختن پا روی پا؛ ۵- خاراندن گردن و یقه و لمس کردن […]