برچسب: تکنولوژی جدید بانکداری الکترونیکی

تکنولوژی جدید بانکداری الکترونیکی

تکنولوژی جدید بانکداری الکترونیکی

تاثیر سهولت استفاده از تکنولوژی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی تکنولوژی جدید بانکداری الکترونیکی همانطور که عنوان نمودیم سهولت استفاده و درک مفید بودن تکنولوژی دو بعد اساسی در تعیین و پذیرش تکنولوژی در مدل TAM بودند. سهولت استفاده به عنوان یک اعتقاد فردی است که نشان دهنده تعامل فرد با تکنولوژی جدا از بار شناختی […]