نوامبر 14 2017 ۰comment
مدیریت رفتار سازمانی مدیریت سازمان رفتارهای سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی مدیریت سازمان رفتارهای سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی مدیریت سازمان رفتارهای سازمانی

حمایت های قانونی و قوانین مصوب در خصوص پدیده سوت زنی

مدیریت رفتار سازمانی مدیریت سازمان رفتارهای سازمانی : حمایت های قانونی از سوت زنی و قوانین مربوطه در کشورهای مختلف  متفاوت است و بستگی

به نوع ساختارهای مدیریتی و حکومتی این کشورها ، نوع موارد مختلف و درجه اهمیت آنها و اینکه

کجا و در چه زمانی اسرار فاش و منتشر گردیده و در اطلاع عموم قرار گرفته، دارد .

مثلا در کشوری مثل ایالات متحده آمریکا ، حمایت های قانونی از سوت زن ها بسته به نوع موضوع

فاش شده متفاوت خواهد بود .

در برخی موارد ممکن است که دولت متهم باشد و می بایستی در خصوص پاره ای مسائل به افکار

عمومی پاسخگویی کند.

در این راستا مجلس سنای آمریکا قوانین متفاوت و مجزایی از قوانین حمایتی دولت از سوت زنها را

به تصویب رسانده است.

یعنی علاوه بر قوانین مصوب دولتی، مجلس سنا نیز قوانینی در حمایت از سوت زنهایی که اقدام به

افشای خلاف کاریهای دولت آمریکا می نمایند به تصویب رسانده است. البته اینگونه  موازی کاریها

در ایالات متحده به منزله محکم کاری و جلوگیری از هرگونه عدول از قوانین و مقررات توسط دولت

و یا سایر نهادها تلقی می گردد.

اولین قانونی که در ایالات متحده برای حفاظت از سوت زنها به تصویب رسیده در سال ۱۹۱۲ بود.

بر طبق این قانون که تحت عنوان Lioyd-La follelk(لولید فولت) می باشد، دولت از کارمندانی که

برای کنگره آمریکا اطلاعاتی طبقه بندی شده در خصوص هرگونه خلافکاری و سو رفتار مدیران و

سایر افراد تهیه می نماید حمایت می کند و هرگونه اقدام اعم از تهدید به اخراج و یا اقدامات تلافی

جویانه از سوی نهادها و دستگاههای ذیربط در مورد سوت زنها را جرم شناخته و از سوت زنها در این

گونه شرایط حمایت های لازم را به عمل می آورد .

در اینجا به قوانین مشابهی که بعدها توسط دولت یا مجلس سنای آمریکا در حمایت از سوت زنها به

تصویب رسیده است  به صورت فهرست اشاره می نمایم.

۱-    قانون “آب پاک” که در سال ۱۹۷۲ به تصویب رسید و در آن دولت مکلف شده است از کلیه افرادی

که در جهت افشاء سو رفتارها و اعمال خلاف و آسیب رسانی به محیط زیست آبی آمریکا اقدام می نمایند

حمایت های لازم را به عمل آورد .

۲-    قانون مربوط به آب آشامیدنی مصوب سال ۱۹۷۴
۳-    قوانین مربوط به دفع زباله های جامد مصوب سال ۱۹۷۶
۴-    قانون کنترل مواد سمی مصوب سال ۱۹۷۶

۵-    قانون هوای پاک مصوب سال ۱۹۹۰

www.echabok.ir

 ادامه مطلب …

مطلب قبلی …

دیدگاه خود را وارد کنید