اکتبر 30 2017 ۰comment
مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری

مزایای استفاده از ecrm به صورت کاربردی نسبت به بازاریابی رسانه ای سنتی:

مدیریت ارتباط با مشتری :

– هزینه های تبلیغاتی کاهش می یابد؛ایجاد ارتباط فرد به فرد در فضای مبتنی

بر اینترنت موفق ترین حالت تبلیغات است .

فراهم کردن محیط ارتباط مجازی جهت به اشتراک گذاشتن تجربیات مشتریان بهترین مثال در این مورد است که می تواند

هزینه های جانبی تبلیغات را کاهش دهد .

– نرخ حفظ مشتری افزایش می یابد .

– تمرکز روی مشتریان به خصوص را با استفاده از تمرکز روی نیازهایشان آسانتر می سازد .

– برای سازمان ها این امکان را فراهم می آورد که بر سر مشتریان بر مبنای خدماتشان رقابت کنند . نه بر مبنای قیمت .

این دیدگاه باید در سازمانها وجود داشته باشد که مشتریان هدف نیستند بلکه داراییهایی هستند که باید تغذیه شده و زیادتر شوند.

– وفاداری و رضایت مشتریان افزایش می یابد؛ یکی از ابزارهایی که سازمان به منظور افزایش وفاداری مشتریان می تواند

به کار گیرد شخصی سازی می باشد حفظ یک مشتری وفادار در دراز مدت بیشتر از جذب مشتریان جدید سودآور است .

– زمانی که بین تولید و فروش محصول صرف می شود را کاهش می دهد .

– ارتباط و تماس با مشتریان را افزایش می دهد و انطباق با نیازهای آنان را بهبود می بخشد .

سازمانها دریافته اند که باید هرچه بیشتر روشها و کانالهایی را انتخاب کنند که امکان دسترسی آنها را به بخشهای

مختلف مشتریان ممکن سازد .

در این میان بعضی از آنها به مدیریت روابط مشتری روی آورده اند و می خواهند بدانند که مشتریانشان چه می خواهند

تا بتوانند تولیدات و بازاریابی هایشان را بر مبنای آن انجام دهند .

– امکان شناسایی الگوهای مصرف مشتریان که هدف از این امر تعیین پیشنهادهای تکمیلی است که مشتری خواهان آن است .

– درآمد و سود آوری سازمان افزایش می یابد . تحقیقات نشان می دهد که ارتباط کاملا مستقیمی بین رضایت

مشتری و سود دهی وجود دارد پس مدیران باید سطح رضایت مشتری و عملکرد برنامه های توسعه ای را مدام اندازه گیری کنند

و توان سازمان را به فراتر از توقعات مشتریان هدف گذاری شده سوق دهند .

– فرصتهای از دست رفته و هزینه ها را کاهش می دهد .تحقیقات نشان داده است که جذب یک مشتری جدید ۶ برابر پر

هزینه تر از نگهداری مشتری فعلی است

– نام تجاری شرکت ارتقاء می یابد .

– دانش سازمانی حفظ می شود .

– دوباره کاریها کاهش می یابد .

www.echabok.ir

 

مطب قبل…

 

دیدگاه خود را وارد کنید