نوامبر 07 2017 ۰comment
فناوری اطلاعات هوش تجاری

فناوری اطلاعات هوش تجاری

ارزیابی چالشهای پیاده سازی سیستم های هوشمند مدیریت کسب و کار در سازمان

فناوری اطلاعات هوش تجاری

مقدمه
فناوری اطلاعات هوش تجاری : در بازار متغیر کنونی و همراه با رشد فناوری اطلاعات در سازمان ها،سوق به سوی

داشتن زیرساختهای توانمند از جمله سیستم های اطلاعاتی، از چالش های استراتژیک سازمان ها می باشد.

به نحوی که در طی دوره های مختلف مدیران با پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی  مختلف در سازمان سعی

در کسب اطلاعات مناسب از سیستم های خود داشته اند.

سازمانها دریافته‌اند که دیگر تغییرات تدریجی و سطحی راهگشای مشکلات آنان نیست و برای بقای سازمان لازم است تغییراتی

اساسی و زیربنایی در سازمان ایجاد شود. هوشمندی کسب و کار یا هوش تجاری نه به عنوان یک ابزار یا یک محصول و یا

حتی سیستم، بلکه به عنوان یک رویکرد جدید در معماری سازمانی بر اساس سرعت در تحلیل اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیمات

دقیق و هوشمند کسب و کار در حداقل زمان ممکن به عنوان راهکاری برای سازمان های امروزه مطرح شده است.

در معماری جدید سازمانی، جایگاه سیستم های هوش کسب و کار بسیار برجسته است، چرا که به مثابه دماسنجی می ماند

که اوضاع و احوال سازمان را بر اساس کارکرد واحد های مختلف نشان می دهد.

در غیاب این دماسنج، هیچ گونه دیدی، هر چند کلی، از میزان پیشرفت کسب و کار در بازار و نحوه عملکرد واحد های مختلف سازمان

به دست نخواهد آمد و همچنین هیچ معیاری برای تصمیم گیری درزمینه راهبرد سازمان در بازار و نحوه اتخاذ تصمیم در شرایط خاص

و بحرانی وجود نخواهد داشت.

بدلیل اینکه تصمیم گیری به روش سنتی باعث به مخاطره افتادن امنیت، بقائ و سود آوری میگردد، هوشمندی کسب و کار

به عنوان ابزاری برای جمع آوری،  و تحلیل داده های ساختاری و غیر ساختاری مورد استفاده شرکتها است که آنها را از مزیت های

تکنولوژیکی اطلاعات مدرن بهره مند می سازد.

سیستم های هوش تجاری با اصلاح و شفاف سازی جریانهای اطلاعاتی و مدیریت دانش سازمانها را برای

 

موارد ذیل توانمند ساخته و به حل چالشهای ممکن پیش رو ی مدیران کمک می کنند:

فناوری اطلاعات هوش تجاری

–    استمرار سود دهی از فروش محصولات

–    تحلیل هزینه ها

–    نظارت بر محیط اطراف

–    کشف کلاهبرداری ها و قانون شکنی ها

 

www.echabok.ir

ادامه مطلب…

 

 

فناوری اطلاعات هوش تجاری

دیدگاه خود را وارد کنید