نوامبر 18 2017 ۰comment
عصر اطلاعات عصر اطلاعات و ارتباطات عصر فناوری اطلاعات

عصر اطلاعات عصر اطلاعات و ارتباطات عصر فناوری اطلاعات

ارزیابی اثر ابعاد هوش هیجانی بر مدیریت رسانه های اجتماعی

عصر اطلاعات عصر اطلاعات و ارتباطات عصر فناوری اطلاعات

عصر اطلاعات عصر اطلاعات و ارتباطات عصر فناوری اطلاعات : ۰مقدمه

هوش، از جذاب ترین توانایی هایی می باشد که جلوه های آن در موجودات مختلف به مقادیر متفاوت قابل مشاهده و رویت است.

بهره ی هوشی یا هوشبهر  مدت ها معیاری برای سنجش هوش فردی محسوب می شد.

آزمون بهره ی هوشی تنها شاخص نشان دهنده ی توانایی یادگیری شخص محسوب می شد.

نمره های درسی هوشبهر علی رغم اهمیتشان درمیان عموم نمی توانند قاطعانه پیش بینی کنند که چه کسی در زندگی موفق خواهد شد.

حال به راستی این سوال مطرح است که مهمترین عوامل موفقیت در زندگی چیست؟

هوش هیجانی  در زندگی اجتماعی و فردی افراد موثر است.

اثربخشی رشد اجتماعی گروه های اجتماعی و سازمان ها به طور قوی تحت تأثیر کفایت های هیجانی اعضا بخصوص مدیران آن ها است.

هوش هیجانی توانایی تشخیص و تفکیک احساسات خود و دیگران و استفاده از دانش هیجانی در جهت هدایت تفکر و رفتار خود و دیگران است.

هوش هیجانی، مجموعه مهارت هایی است که برخودآگاهی و درک چگونگی از رفتار تأثیر می گذارد.

ریشه ی هوش هیجانی را می توان در ادبیات مربوط به هیجان ردیابی کرد.

هیجان شامل یک مولفه ی بیانی یا حرکتی، یک مولفه ی تجربی، یک مولفه ی نظارتی-تنظیمی و یک مولفه ی شناختی یا پردازشی می باشد.

ادوارد ثورندایک  روانشناس نامدار در مقاله ای در روزنامه ی هارپر ، اظهار داشت که هوش اجتماعی یعنی توانایی درک

دیگران و عمل کردن عاقلانه در ارتباط های بشری که جنبه ای از هوش هیجانی است و به خودی خود جنبه از هوشبهر

را تشکیل می دهد.

وی معتقد بود که هوش از مولفه ای تشکیل نشده است چرا که نمی توان با یک نوع هوش توانایی های انسان را سنجید.

به همین دلیل او سه نوع هوش را مطرح می کند.

هوش اجتماعی،هوش عینی و هوش انتزاعی.

عصر اطلاعات عصر اطلاعات و ارتباطات عصر فناوری اطلاعات :فضای مجازی شبکه های اجتماعی اینترنتی یکی از مهمترین

ابزارها برای نمود یافتن اثرات جهانی شدن است.

این فضای مجازی، عرصه ی وسیعی از اطلاعات و نمودهای مختلف معنایی را ایجاد می کند.

جوامع مختلف تحت تأثیر تحولات بسیار عظیم علمی-تکنولوژیک به سمت جامعه ی اطلاعاتی یا جامعه ی شبکه ای

در حرکت اند.

جامعه ی شبکه ای، جامعه ای است که ساختار آن متأثر از فناوری است.

در جامعه ی شبکه ای، جوامع با چالش هایی چون نابرابری اجتماعی، هویت های جدید، تمایز پذیری و شالوده شکنی

نهادهایی نظیر دولت و فرصت هایی چون نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی در پژوهش،خلاقیت،تعامل و همزیستی

جهانی و غیره روبرو شده اند.

به نظر می رسد به علت وجود این چالش ها، انسجام اجتماعی در جامعه ی اطلاعاتی و به خصوص در

کشورهای در حال توسعه مانند ایران، متزلزل شده است.

فرآیند جهانی شدن با گسترش قلمرو روابط، زندگی اجتماعی دنیای اجتماعی افراد را بسیار بزرگتر می کند و احساس

کنترل ناپذیر شدن چنین دنیایی را در آن ها بوجود می آورد.

با تقویت ابعاد هوش هیجانی در افراد می توان از احساس عدم امنیت در زندگی اجتماعی نوین جلوگیری نمود.

افراد با هوش هیجانی بالا، روابط خود با دیگران را مدیریت می کنند و زندگی دوم (زندگی مجازی) این افراد سبب

دوری از زندگی حقیقی و عدم پیشرفت و تکامل آن ها نخواهد شد.

 

www.echabok.ir

 

ادامه مطلب …

مطلب قبلی …

دیدگاه خود را وارد کنید