نوامبر 21 2017 ۰comment
شبکه های اینترنتی شبکه های اینترنتی اجتماعی

شبکه های اینترنتی شبکه های اینترنتی اجتماعی

شبکه های اینترنتی شبکه های اینترنتی اجتماعی

ابعاد هوش هیجانی

شبکه های اینترنتی شبکه های اینترنتی اجتماعی :

دکتر می یر،سالوی و کارسو درسال۱۹۹۰ برای هوش هیجانی چهاربعد تشخیص داده اند که عبارت اند از:

۱٫ شناسایی هیجان در خود و دیگران :

ضروری ترین توانایی مرتبط با هوش هیجانی این است که از هیجانات

و احساسات خود آگاه باشید.

توانایی خودآگاهی به افراد اجازه می دهد تا نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و به طور شهودی و از راه درک

مستقیم دیگران را تحت تأثیر قرار دهند.

۲٫ کاربرد هیجان:

توانایی استفاده از هیجان ها در کمک به کسب نتایج مطلوب، حل مسائل و استفاده از فرصت هاست و شامل همدلی

و بینش سازمانی است.

افرادی که از این توانایی برخوردارند، هیجان ها و احساس های دیگران را بیشتر درک می کنند و دقیقا می دانند که گفتار

و کردارشان بر دیگران چه تأثیری می گذارد.

۳٫ توانایی درک و فهم هیجان ها:

توانایی درک هیجان های پیچیده و آگاهی از علل آن ها و چگونگی تغییر هیجان ها از یک حالت

به حالت دیگر را درک هیجان ها می نامند. افرادی که از این توانایی برخوردارند، به راحتی متوجه می شوند که چه چیزی موجب

برانگیختن و یا عدم برانگیختن افراد یا گروه ها می شود و می توانند همکاری بهتری را با دیگران برنامه ریزی کنند.

۴٫ مدیریت هیجان:

توانایی کنترل و اداره کردن هیجان در خود و دیگران است. مدیریت هیجان ها به افراد این امکان را می دهد که بدخلقی

و روحیه بد را به محیط کاری وارد نکنند.

به طور کلی، “توانمندی های هوش هیجانی ” در قالب چهار نوع توانایی عمومی و کلی به شرح زیر بیان می شوند:

۱٫ خودآگاهی: توانایی درک احساسات و نقاط قوت و ضعف خود

۲٫ خود مدیریتی: توانایی اداره ی حالات، تنش ها و قابلیت های درونی خود

۳٫ آگاهی اجتماعی: توانایی درک صحیح افراد و گروه ها

۴٫ مدیریت روابط: توانایی ایجاد عکس العمل های مطلوب در دیگران

www.echabok.ir

ادامه مطلب …

مطلب قبلی …

دیدگاه خود را وارد کنید