نوامبر 05 2017 ۰comment
تکنولوژی جدید بانکداری الکترونیکی

تکنولوژی جدید بانکداری الکترونیکی

تاثیر سهولت استفاده از تکنولوژی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی

تکنولوژی جدید بانکداری الکترونیکی همانطور که عنوان نمودیم سهولت استفاده

و درک مفید بودن تکنولوژی دو بعد اساسی در تعیین و پذیرش تکنولوژی در مدل TAM بودند.

سهولت استفاده به عنوان یک اعتقاد فردی است که نشان دهنده تعامل فرد با تکنولوژی جدا از بار شناختی است

و بیان کننده سهولت فرد برای تعامل با یک محصول مصنوعی و نرم افزاری خاص می باشد.

به نظر می رسد سهولت استفاده و خود کارآمدی کامپیوتری ذاتاً با یکدیگر مرتبط بوده و مطالعات مختلفی

تاثیر خود کارایی کامپیوتری بر سهولت استفاده را تایید نموده اند و دریافتند که تاثیر سهولت استفاده بر نیات

افراد برای استفاده از تکنولوژی مثبت و دارای اهمیت زیاد می باشد.

Davis  عنوان می کند که در حالی که سهولت استفاده آن حدی است که بوسیله افراد برای استفاده از

سیستم بدون تلاش درک می شود و خودکارآمدی یک قضاوت از باور فردی  نسبت به توانایی انجام یک وظیفه است،

حتی اگر افراد از سهولت استفاده از یک نوع تکنولوژی خاص آگاه نباشند آنها ممکن است یک احساس پایه دار

و صحیح از توانایی های خود برای استفاده از تکنولوژی کامپیوتری داشته باشند یعنی همان چیزی که خود کارایی

کامپیوتری نامیده می شود.

بنابراین درک خود کارآمدی کامپیوتری باعث به وجود آمدن درک سهولت استفاده خواهد شد. در واقع سهولت استفاده بر خودکارامدی

افراد تاثیر می گذارد زیرا وقتی افراد استفاده کننده از تکنولوژی درک کنند که یک نوع تکنولوژی پیچیده بوده و استفاده از

آن مشکل است آنها احتمالاً به سختی استفاده از تکنولوژی را تشخیص خواهند داد و از سوی دیگر اگر استفاده کنندگان

دریابند که استفاده از بانکداری الکترونیکی مفید است اگر آنها سهولت استفاده از آن را درک نکنند آنها این نوع از تکنولوژی

را اتخاذ نخواهند کرد .

تکنولوژی جدید بانکداری الکترونیکی

در سطح فردی، افراد باید قادر باشند تا شبکه را برای داد و ستد بانکداری الکترونیکی هدایت نمایند.

سهولت استفاده درک شده بر پذیرش تکنولوژی  وقتی که افراد از وب سایت برای خرید استفاده می کنند تاثیر نمی گذارد

زیرا سهولت استفاده درک شده یک کیفیت درونی و ذاتی از خرید محصولات نمی باشد . وقتی که وب سایت برای بررسی

درباره خرید مورد بررسی قرار می گیرد سهولت استفاده بر پذیرش بانکداری الکترونیکی تاثیر می گذارد.

بنابراین این امکان وجود دارد که تاثیر سهولت استفاده در بانکداری الکرونیکی می تواند به این صورت تشریح شود

که طبیعت بانکداری الکترونیکی شامل بررسی و پاسخ می باشد.

در سطح سازمانی سهولت استفاده برای اعتبار و قابلیت اعتماد بانک بسیار مهم می باشد

اگر مشتریان درک کنند که استفاده از وب سایت بانک آسان است آنها به این اعتقاد می رسند

که موسسه صادق بوده مورد اعتماد بوده و چیزی را پنهان نمی کند بنابراین به رابطه با بانک متعهد می شوند .

مطالعات مختلفی وجود دارد که ارتباط مثبت بین سهولت استفاده و استفاده از تکنولوژی را ثابت می نماید و اکثریت این مطالعات

در بطن مدل پذیرش تکنولوژی قرار دارد. به نظر می رسد درک افراد و پذیرش بانکداری الکترونیکی با سهولت استفاده از آن در ارتباط بوده،

عاملی که در پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی بسیار موثر است

دلیل این امر را به این صورت می توان عنوان نمود که در جایی که تکنولوژی در مرحله کشف توسط افراد قرار دارد و استفاده از آن داوطلبانه

و اختیاری است، سهولت استفاده به احتمال فراوان متغیری برای پیش بینی استفاده از تکنولوژی می باشد.

به طور مشابه Luarn و Lin (2005(  بیان می کنند که یادگیری و استفاده از سیستمهای بانکداری الکترونیکی باید

برای استفاده از این خدمات ساده و آسان باشند.

تکنولوژی جدید بانکداری الکترونیکی

 

www.echabok.ir

مطلب قبل….

ادامه مطلب …

دیدگاه خود را وارد کنید