نوامبر 23 2017 ۰comment
اخلاق اداری کارکنان اخلاق مداری و رفتار سازمانی

اخلاق اداری کارکنان اخلاق مداری و رفتار سازمانی

اخلاق اداری کارکنان اخلاق مداری و رفتار سازمانی

مفهوم اخلاق اداری

اخلاق اداری کارکنان اخلاق مداری و رفتار سازمانی :اخلاق اکنون به صورت منشور اخلاقی سازمان و قوانین

رفتار حرفه ای مشاغل پایه درون سازمانی نهاده است.

در یک دهه ی اخیر توجه روز افزون به این موضوع شده که بایدعلت آن را در وقایع دهه های اخیر مانند جهانی

شدن، توسعه عدم تمرکز، مدیریت گرایی، افزایش روابط کاری تجاری سازمان های دولتی با بخش خصوصی،

رشد مطالعات اجتماعی و درخواست فزاینده برای پاسخگویی و مسؤولیت اجتماعی از سوی مراجع قانون و سیاسی دید.

اخلاق اداری هم اکنون به نهضتی اصلاح گرایانه درمدیریت دولتی تبدیل شده است که به مطالعه و شناسایی

قواعد و ضوابط رفتار انسان اداری و موضع هایی چون تدوین منشور اخلاق، قوانین و استانداردهای رفتار، آموزش

اخلاقیات، مدیریت اخلاق، تصمیم گیری اخلاق، فرهنگ و جو اخلاق و زیرساخت اخلاق می پردازد.

سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) نیز با طراحی یک زیرساخت اخلاقی که در واقع یکی از الگوهای

اثربخش مدیریت اخلاقیات محسوب می گردد وسعی درکنترل فساد و حفظ و ارتقای اخلاقیات و اصلاح رفتارهای

نامطلوب در اغلب کشورهای عضو خود کرده است. در این الگو به میزان زیادی عوامل محیطی و سازمانی با یکدیگر

ترکیب شده است که مهمترین این عوامل عبارتند از:

• تعهد رهبران، سیاست مداران و مدیران به رعایت امور اخلاقی

• استراتژی، سیاست ها و قوانین و مقررات دقیق و لازم اخلاقی

• جو و فضای جامعه و سازمان

• سیستم ها و مکانیزم های انگیزشی برای تشویق به انجام رفتار اخلاقی

• برنامه های آموزش های کارآمد و مؤثر

• سیستم های کنترلی و ارزیابی کارآمد و مؤثر درون و برون سازمانی

• دلایل و استدلال عق لپسند کافی برای پذیرش اخلاق

• موقعیت های شغلی

• نیازهای شخصی

• جامعه مدنی فعال

لذا در مجموع می توان گفت چنانچه یک زیر ساخت اخلاق از کارکرد صحیحی برخوردار گردد، محیطی را فراهم

می آورد که استانداردها و شاخص های رفتار شخصی مطلوب، مورد تشویق و حمایت قرار گیرد.

www.echabok.ir

ادامه مطلب….

مطلب قبلی …

دیدگاه خود را وارد کنید